KVKK

Şekil Resim Bir

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10 çerçevesinde “Veri Sorumlusu” olarak Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok Apt. No:2/B  Daire:C1 343 Kat:23 34758 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim KOMTAŞ BİLGİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (KOMTAŞ), Kanun uyarınca İstanbul Data Science Academy ve  KOMTAŞ’a sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, telefon numaranız, fotoğrafınız, özgeçmişiniz, e-posta adresiniz, aldığınız eğitimler, çalıştığınız işyeri gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  

Kişisel Veriler’in işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok Apt. No:2/B  Daire:C1 343 Kat:23 34758 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim KOMTAŞ BİLGİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş.’dir. KOMTAŞ tarafından bu surette Kişisel Verileriniz Kanun’a uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

KOMTAŞ, Kişisel Verilerinizi İstanbul Data Science Academy mezunu olmanız dolayısıyla, İstanbul Data Science Academy’de aldığınız eğitimin ve akabindeki çalışma hayatınızın, İstanbul Data Science Academy bilinirliğini ve faydasını artırmak amacıyla reklam/pazarlama çalışmalarında kullanılmak üzere kaydetmek ve kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmek ve internet ortamında yayınlamak gibi amaçlarla işleyebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Veriler, KOMTAŞ tarafından, başta İstanbul Data Science Academy öğrencileri tarafından doğrudan veri sunulması olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda KOMTAŞ’ın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.  Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, KOMTAŞ tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KOMTAŞ, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri Kanun’da ve burada belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLER’İN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KOMTAŞ tarafından Kişisel Veriler, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, KOMTAŞ’ın hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, Müşterilerine, tedarikçi ve üreticilerine, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, KOMTAŞ yetkililerine, KOMTAŞ içi birimlere, hissedarlarına, ekosistem şirketlerine, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek,  İstanbul Data Science Academy bilinirliğini ve faydasını artırmak amacıyla reklam/marketing çalışmalarında kullanılabilecek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmekte kullanılabilecek ve internet ortamında yayınlanmak suretiyle KOMTAŞ tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLER’E İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR 

Kanun’un 11. Maddesi gereği, Kişisel Veri sahipleri KOMTAŞ’a başvurarak kendileri ile ilgili;

 1. Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verileri’inin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AÇIK RIZA METNİ

Yukarıda yer alan ve Şirketimiz KOMTAŞ BİLGİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“KOMTAŞ”) tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve KOMTAŞ’in Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. 

Bu kapsamda; 

Adım, telefon numaram, fotoğrafım, özgeçmişim, e-posta adresim, aldığım eğitimler, çalıştığım işyeri gibi  Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak KOMTAŞ BİLGİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından, 

İstanbul Data Science Academy bilinirliğini ve faydasını artırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla reklam/pazarlama çalışmalarında kullanılmak üzere kaydedilmesine, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmekte kullanılmasına, internet ortamında yayınlanmasına, linkedin, instagram gibi sosyal mecralarda bildirilerde kullanılmasına, fotoğraf ve video görüntülerimin sosyal medya ve basılı yayın üzerinden paylaşılmasına, ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlaması amacıyla; eğitim, iletişim, fotoğraf ve video görüntülerimin işlenmesine ve reklam/pazarlama unsuru haline getirilerek yayınlamasına, 

bu gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına, internette yayınlanmasına, yurtdışına aktarılmasına, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla , özgür irademle onay veriyorum.

Bu sebeple işbu açık rıza metnini onaylamanız ile birlikte Kanun’da yer verilen hükümlere uygun olarak, Şirketimiz’e bildiriminiz neticesinde sizlerin sağlayacağı kişisel verilerinizi işliyor, aksi Kanun’da öngörülmedikçe de işlenmesini gerektiren hukuki sebepler devam ettiği müddetçe saklıyoruz.