MESAFELİ SATIŞ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Şekil Resim Bir

İşbu Hizmet Sözleşmesi kayıtlı merkezi …………. İstanbul Türkiye adresinde bulunan ISTDSA… A.Ş.(“ISTDSA”) ile video content hizmet satın almak için bizzat veya yetkili temsilcisi aracılığıyla başvuran “MÜŞTERİ” arasında tanzim edilmiştir. 

I. SÖZLEŞMENİN KONUSU

ISTDSA tarafından işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve onun bütünleyicisi niteliğindeki …………. adresindeki web sitesinde mevcut sistem üzerinden belirlenmiş bulunan video content ürünlerinin, MÜŞTERİ’ye sağlanmasına ilişkin kapsam ve koşulların tanımlanması ile sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.

Ek-A Video Content Hizmeti İçerikleri

II. TANIMLAR

“ISTDSA”, İşbu sözleşme kapsamındaki video content eğitim hizmetlerinin satış ve yenileme hakkına sahip olan satıcı firma anlamına gelmektedir.

MÜŞTERİ”, işbu sözleşmeyi kabulle, eğitim hizmetlerinden yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

 “Sözleşme” işbu Mesafeli Satış Hizmet Sözleşmesi ve onun her türlü eki anlamına gelmektedir.

“MÜŞTERİ Verileri” Hizmetleri kullanan MÜŞTERİ tarafından veya onun adına iletilen veya MÜŞTERİ tarafından veya onun adına toplanan ve işlenen elektronik veriler ve bilgiler anlamına gelmektedir. “Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemeleri” Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili tüm geçerli kanunları ve düzenlemeleri anlamına gelmektedir.

Veri İşleyen” “Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemelerinde “veri işleyen” için belirtilen anlama gelmektedir. İşbu sözleşme nezdinde veri işleyen ISTDSA’tır. 

Veri Sorumlusu” “Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemelerinde “veri sorumlusu” ve “içerik sağlayan” için belirtilen anlama gelmektedir. İşbu sözleşme nezdinde veri işleyen ve içerik sağlayan MÜŞTERİ’dir. 

Kişisel Veriler”, Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemelerinde “kişisel veriler” için belirtilen anlama gelmektedir.

 “Sipariş” MÜŞTERİ’nin web sitesi üzerinden oluşturduğu her türlü sipariş belgesi anlamına gelmektedir.

 “Hizmetler” MÜŞTERİ tarafından sipariş edilen ve ISTDSA tarafından sunulan, EK-A Video Content  Hizmeti İçeriklerinde tanımları yer alan hizmetler anlamına gelmektedir.

III. KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR

ISTDSA;

(planlı bakım -bu durumda en az 8 saat önceden elektronik bildirimde bulunulacak ve makul kontrolün dışındaki durumların yol açtığı mücbir sebepler, internet hizmeti tedarikçisi hatası veya gecikmeleri kapsamaz.)

 • HİZMET KAPSAMINDA KULLANIM HAKKI VERME
  • İşbu sözleşmenin koşullarına tabi olarak, ISTDSA Müşteri’ye sözleşme kapsamında kullanması için özel olmayan bir kullanım hakkı sağlar. Müşteri/Kullanıcı, ISTDSA’nın sağladığı video content hizmeti eğitimini, üçüncü bir şahıs adına değil; şahsı adına kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, sistem üzerinde değişiklik yapamaz, geriye döndürme, parçalara ayırma, tamamı veya bir kısmının kaynak koduna ulaşmaya çalışma kesinlikle yasaklanmıştır.
  • Kullanıcı Sınırlamaları.  Müşteri (a) hiçbir Hizmeti Müşteri veya Kullanıcıların dışındaki başka hiç kimsenin istifadesine sunmayacak veya kullanmayacaktır, (b) hiçbir Hizmeti başka bir şahsa satmayacak, yeniden satmayacak, kullanım hakkı vermeyecek, alt kullandırma yapmayacak, dağıtmayacak, kiralamayacak veya başka bir şahsın kullanımına veya işletimine sunmayacaktır (c) hiçbir Hizmeti hukuka aykırı, karalayıcı veya başka türlü yasa dışı veya üçüncü şahıs gizlilik haklarını ihlal edecek şekilde kullanmayacaktır, (d) hiçbir Hizmetin veya burada yer alan üçüncü şahıs verilerinin bütünlüğü veya performansına müdahale etmeyecek veya bunları bozmayacaktır, (e) hiçbir Hizmete veya bunun ilgili sistemlerine ve ağlarına yetkisiz olarak erişmeye çalışmayacaktır, (f) hiçbir Hizmeti veya bunun herhangi bir kısmını, özelliğini, işlevini veya kullanıcı ara yüzünü kopyalamayacaktır, (g) hiçbir Hizmete bir rakip ürün veya hizmet oluşturma amacıyla erişmeyecektir veya (h) hiçbir Hizmetin tersine mühendisliğini gerçekleştirmeyecektir.
 • HİZMETLERİN VE İÇERİĞİN KULLANIMI
  • Hizmetler, işbu sözleşmenin Ek-A Video Content Hizmet İçeriği’nde belirtilen birimler bazında azaltılıp artırılabilir, MÜŞTERİ tarafından …………..  takvim günü önceden yazılı olarak bildirilmek suretiyle tümüyle iptal edilebilir.
  •   Hizmetler, Siparişlerde belirtilen miktarlar ve süre üzerinden kullanım sınırlarına tabidir.
  •   Müşteri (a) Kullanıcıların işbu Sözleşmeye uymasından sorumlu olacaktır, (b) Müşteri Verilerinin ve Müşteri Verileri elde etme vasıtalarının doğruluğu, niteliği ve meşruluğundan sorumlu olacaktır, (c) Hizmete yetkisiz erişimin ve bunların yetkisiz kullanımının önlenmesine yönelik ticari makul çabayı gösterecek ve bu tür her türlü yetkisiz erişim veya kullanımı ISTDSA‘ya ivedilikle bildirecektir, (d) Hizmetleri sadece geçerli kanun ve devlet düzenlemeleri doğrultusunda kullanacaktır.

IV. GİZLİLİK

Tarafların birbirlerine verdikleri; teknik, ticari, finansal veya işletmesi ile ilgili bilgileri ile iş, pazarlama, reklam stratejileri, reklam filmi ve/veya görselleri, personel bilgileri, müşteri listeleri, şartnameleri, potansiyel ve fiili müşterilerinin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgileri, analiz ve değerlendirmelerde kullandığı tüm sözlü ve yazılı metodolojiler ve ISTDSA tarafından

MÜŞTERİ’ye iletilen eğitim içerikleri, yurtdışından temin edilen dokümanlar, materyaller, eğitim alan kişilere sunulan her türlü bilgi, belge ve formlar ve/veya eğitim ile ilgili ve ancak bununla sınırlı olmaksızın basılı iletişim malzemeleri, prosesler, planlar, teknik bilgiler taraflarca birbirlerine ifşa edilen her türlü yazılı, sözlü, grafik veya makinede okunabilir (tüm e-mail yazışmaları dâhil) bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir.

Taraflar birbirlerine ait yukarıda belirtilen Gizli Bilgi’yi sadece işbu eğitim sözleşmesi kapsamında kullanacak olup, başka hiçbir amaç için kullanılmayacaktır. Gizli Bilgiler hiçbir surette kopyalanamaz, çoğaltılamaz.

Taraflar işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde diğer tarafın zararından doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

V. VERİLERİN KORUNMASI

MÜŞTERİ Verilerinin Kişisel Verileri içermesi halinde MÜŞTERİ, ISTDSA’ın MÜŞTERİ adına bağımsız veri işleyicisi olarak faaliyet gösterdiğini, bu hizmeti sunarken farklı üretici ve tedarikçilerle çalışabildiğini ve veri işleme hakkının ihtiyaç dahilinde bu üretici ve tedarikçilere de verildiğini kabul etmektedir. 

MÜŞTERİ, kişisel verilerini göndererek geçerli Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemeleri kapsamında Veri Sorumlusu, Veri Denetleyicisi ve İçerik Sağlayan olarak hareket etmektedir. MÜŞTERİ (i) Kişisel Verilerinin doğruluğu, niteliği, bütünlüğü, yasallığı ve güvenilirliği ve elde etme yöntemleri hakkında tüm sorumluluğu üstlenecek, (ii) ISTDSA’a verilen veri işleme talimatlarının geçerli Veri Koruma Kanun ve Düzenlemelerine uygunluğunu temin edecek ve (iii) Hizmetler ile bağlantılı Verilerini toplarken, derlerken, saklarken, bunlara erişirken ve bunları kullanırken tüm geçerli Veri Koruma Kanun ve Düzenlemelerine uyacak, tüm yasal muvafakatleri alacaktır.

VI. ÜCRET VE ÖDEMELER

FİRMA’dan talep edilecek ve İşbu Sözleşme kapsamında düzenlenecek olan hizmet bedeli, MÜŞTERİ tarafından ………………. Şeklinde ödenecektir.

Ücretler.  MÜŞTERİ, web sitesi üzerinden oluşturduğu siparişte belirtilen tüm ücretleri ödeyecektir; (i) Ücretler satın alınan video content hizmetleri esas alınarak belirlenir, (ii) Ödeme yükümlülükleri iptal edilebilir nitelikte değildir ve ödemeler iade edilmez.

Faturalama ve Ödeme.  Ücretler, ilgili Sipariş’te aksi kararlaştırılmadıkça, ödemeler peşin olarak kredi kartı ile veya ISTDSA banka hesabına havale/eft ile yapılır. Ödemenin gerçekleşmesini müteakip ISTDSA tarafından fatura düzenlenerek MÜŞTERİ’ye iletilir. MÜŞTERİ ISTDSA’ya doğru ve eksiksiz fatura ve irtibat bilgilerini iletmek ve bunlarda herhangi bir değişiklik olursa ISTDSA’a bildirmekle yükümlüdür.

VII. Mesafeli Satış Halinde Cayma Hakkı:

MÜŞTERİ’nin, mesafeli satış yöntemiyle video content hizmeti satın alması nedeniyle, bu video contentlere erişim sağlanması halinde sunulan hizmet anında ifa hükmünde olacağından; ilgili kanunda ifade edilen “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler (anında bilgisayara indirilip, kullanılıp, kopyalanabilen yazılım, müzik, video klibi, paketi açılmış kaset, CD ,DVD ve benzeri veri depolama aygıtlarında, e-gazete ve e-kitap gönderimleri , web üzerinden şifre ile çalışan online ürünler ) ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin olarak cayma hakkına ait hükümlerden faydalanamayacaktır” hükmüne tabi olduğundan bedel iadesi yapılmayacaktır. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MÜŞTERİ’nin, mesafeli satış yöntemiyle video content hizmeti satın alması ancak bu video içeriğine hiçbir şekilde erişmemiş olması halinde; MÜŞTERİ; hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) takvim günü içerisinde, aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri’nin cayma bildiriminin ISTDSA’ya ulaşması tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde siparişin iptal edilecek olup MÜŞTERİ tarafından yapılan ödeme iade edilecektir. MÜŞTERİ, cayma ihbarını ………….. adresine yazılı olarak veya …………numaralı numara üzerinden iletebilir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Bu sözleşme üzerinde açıkça belirtilmiş koşullar dışında hiç bir özel koşul ya da sözlü vaat geçerli olmayıp, her türlü ek ve değişiklik ancak yazılı olarak yapılabilir.

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ve diğer hususlarda sözleşmede belirtilen adreslerine yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış tebligat sayılacağını ve adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bu adrese yapılmış tebligatların geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.

Taraflar, işbu Sözleşme’den ve Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta her iki tarafındefter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikro fişlerinin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve de bu maddenin H.M.K193. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

IX. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SÜRESİ

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren bir (1) yıl tamamlanıncaya kadar geçerlidir.

İşbu sözleşme MÜŞTERİ tarafından “sözleşmeyi onaylıyorum” butonunun imzalanmasıyla yürürlüğe girer.  

Ek-A Video Content Hizmeti İçerikleri